Affärsetik 

Kavli och dess medarbetare ska i alla sammanhang följa gällande lagstiftning och interna policyer. Våra policyer garanterar en hög affärsetik inom en rad områden. Inga former av mutor, konkurrensbegränsande aktiviteter, brott mot mänskliga rättigheter, hot eller trakasserier tolereras. Vi är måna om goda relationer till alla våra affärspartners och alltid inom ramen för gällande lagar och etiska riktlinjer. Genom kontinuerlig information, förankring av värderingar och tydlig skriftlig information säkerställer vi att samtliga medarbetare är införstådda med Kavlis förhållningsätt och hur vi ska agera externt och internt.