Katarina och Monika samt bilder på räkor från trålare

Ansvar i leverantörskedjan – ärliga råvaror

Ett av Kavlis prioriterade områden är Ansvarsfulla inköp. Kavlis uppförandekod - som gäller för alla medarbetare, inhyrda resurser, leverantörer och kunder - ger riktlinjer inom affärsetik, miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter.

Vi väljer råvaror och leverantörer med omsorg och ställer krav för att säkerställa ärliga råvaror och goda arbetsvillkor i leverantörsledet. Vårt mål är att alla riskråvaror ska uppfylla särskilda krav på hållbar produktion.

Kavli köper in råvaror från många olika produktkategorier och länder. Till våra viktigaste råvarukategorier hör ost, ägg, räkor, vegetabilisk olja, socker, senapsfrön och tomater. Dessa råvaror köps in både lokalt och från EU och övriga världen.

Leverantörskedjorna är ofta komplexa och vi är medvetna om de risker kopplade till arbetsmiljö, sociala villkor och mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, livsmedelsbedrägerier och korruption som förekommer kring vissa produktkategorier. 

Våra leverantörsbedömningar har sin grund i vår uppförandekod samt specifika krav relaterade till insatsvaran. Vi har investerat i ett nytt leverantörsbedömningsverktyg för att få en bättre översikt över våra leverantörer samt förbättra rutiner och processer, men också för att göra det lättare för våra leverantörer att genom detta digitala verktyg göra sin självutvärdering. Vid behov genomförs även granskningar på plats hos leverantören. Vi prioriterar vår uppföljning baserad på risk, storlek på inköp, land samt typ av råvara. Arbetet med riskkartläggning, produktspecifika krav och leverantörsuppföljning är en ständigt pågående process.

Uppföljning av hållbart fiskade räkor 

De räkor som Kavli köper in och använder är hållbart fiskade. Vi ställer krav på våra leverantörer att de levererar räkor som uppfyller kraven enligt MSC, en tredjepartscertifiering som innebär spårbara råvaror från hållbara bestånd. För att kunna säkerställa att våra räkor faktiskt uppfyller de överenskomna kraven valde Kavli att göra en audit på Grönland under 2018. Vid vistelsen besöktes både fabriker och trålare för att kunna följa alla steg i räkans väg till Kavli. Vi följde vår totala värdekedja och skaffade oss fördjupad kunskap om de räkor vi har i vår Kavli Räkost.

Soja och palmolja

Vi använder idag sojabönor och palmolja som ingredienser i våra produkter. Det finns både miljömässiga och sociala utmaningar kring odlingen av dessa råvaror, varför vi ställer särskilda krav på ursprung och leverantörer.

Sojabönorna ska vara odlade på ett kvalitetssäkrat och ansvarsfullt sätt som motsvarar de krav som ingår i exempelvis RTRS, ett internationellt ramverk för ansvarsfull sojaproduktion. Vi har idag valt att köpa soja från USA, Kanada och EU. Ett av de absoluta krav Kavli ställer är att sojan inte är genmodifierad och vi kräver intyg avseende detta vid leverans. Sojan vi använder är certifierat spårbar tillbaka till odling (identity preserved). 

För Palmolja finns en motsvarande certifiering, RSPO.  Vi har tidigare massbalanserat vår förbrukning, men under 2019 kommer vi att kunna gå över till 100 % certifierad palmolja. Vi kommer dock kontinuerligt se över möjligheten att ersätta palmoljan med andra alternativ där det är möjligt.