O.Kavli AB tar ansvar för vår lokala och globala miljöpåverkan.

Vi arbetar nära våra kunder, leverantörer, partners och konsumenter för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt mål är att minska och förebygga effekterna från våra verksamheter där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart genom att använda bästa praxis. Vi motiverar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare att agera med ett miljömässigt ansvarsfullt beteende.

Vårt strategiska fokus:

  •  Minimera koldioxidutsläpp samt utsläpp till luft och vatten
  • Minska energiförbrukningen genom energieffektiviseringar samt öka andelen energi från förnyelsebara källor
  • Minimera mängden avfall samt öka återvinningsgraden på vårt avfall
  • Minska användningen av kemikalier samt där möjligt byta till mer miljövänliga produkter
  • Sträva efter att våra produkter transporteras på ett klimat- och energieffektivt sätt
  • Arbeta för att minska matsvinn i kund och konsumentled
  • Arbeta för att uppnå ökad andel materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag samt även en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.
  • Hantera vårt miljöansvar genom ett systematiskt tillvägagångssätt
  • Implementera interna utbildningsprogram för att öka medvetenhet samt arbeta med kontinuerliga förbättringar

O.Kavli AB kommer uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning som hänför sig till företaget.

O.Kavli AB mäter sin miljöpåverkan, sätter upp mål för löpande förbättringar samt följer upp utvecklingen.