Vår ambition

För att säkra konkurrenskraften vill Kavli ligga i framkant när det gäller produktutveckling och innovation. Vårt fokus ligger på konsumenternas och kundernas behov, och hur vi på bästa sätt kan uppfylla dessa samtidigt som vi beaktar de planetära gränserna. 

Forskning har de senaste åren tydligt fastställt att världen behöver skifta till en flexitarisk kost för att vi ska klara de globala miljö- och klimatmålen, men också för att uppnå en god folkhälsa. Under året har vi därför fortsatt vårt arbete för att utveckla mer hälsosamma och klimatsmarta produkter. 

Hälsa och miljö i fokus för ny produktutveckling 

Under 2023 har vi uppdaterat vårt sätt att arbeta med innovation och produktutveckling, bland annat i syfte att göra rätt från början i förhållande till våra hållbarhetsmål. Vi vet att råvaror och förpackningar utgör merparten av vår kli-mat- och miljöpåverkan, därav att vi behöver utveckla produkter som svarar till framtidens behov och går i linje med våra Science-Based Targets samt bidrar till konsumenternas hälsa. Ett led i det arbetet har varit att införa hållbarhets- och hälsokriterier tidigt i innovationsprocessen, som en bestå-ende del av beslutsunderlaget. Det innebär att vi analyserar ingredienser och förpackning både enskilt och sammantaget – inklusive genomför bedömning av potentiella leverantörer av insatsvaror i vårt due diligenceverktyg SEDEX – och utifrån detta gör ett utlåtande om huruvida produktutvecklingen bör fortlöpa eller inte. 

Vi ämnar också fördjupa vårt tidiga samarbete med Food-Facts, som tillhandahåller ett verktyg för kvantifiering av produktfotavtryck (hittills enbart klimatfotavtryck men med avsikt att bredda till andra miljöparametrar som exempel-vis vatten- och markfotavtryck) samt hälsoprestanda utifrån erkända standarder (NutriScore och NOVA score). Vi har bistått FoodFacts med inspel till en pågående prototyput-veckling utifrån deras befintliga verktyg, som ska möjliggöra att testa klimat- och hälsoeffekterna av olika produktutvecklingsscenarios som att exempelvis minska mängden av en viss ingrediens eller skifta från en förpackningstyp till en annan. Syftet är att kunna vägleda produktutvecklare mot mer hållbara och hälsosamma alternativ, vilket är något vi följer med stort intresse. 

Vi jobbar med att bli bättre på

Vi har ett aktivt samarbete med våra leverantörer för att tillsammans skapa mer hållbara, naturliga och välsmakande produkter. Vi strävar bland annat efter att använda så få till-satser som möjligt utan att tumma på produktens kvalitet och hållbarhet – vilket annars kan leda till ökat matsvinn.

Vi har som mål att minska mängden socker, salt och mättat fett så långt det går, då dessa samtidigt är viktiga smakbärare och salt fyller en funktion för livsmedelssäkerheten. Under 2023 har vi fortsatt arbetet med att reducera salt-mängden i våra mjukostar.

Under 2023 kvantifierade vi för första gången status på mängden salt, tillsatt socker, mättat fett respektive smakförstärkare och artificiella smak- och färgämnen i våra produkter för både basåret 2020 och det aktuella året 2023. Detta gjordes genom att slå ut inköpsdata på relevanta insats-varor gentemot total produktion. Vi ser genomgående en fin utveckling 2020-23.

Mindre och bättre animalier

En utmaning för oss är att många av våra produkter är rika på animalier, framför allt mejeriprodukter. Då dessa har en högre belastning på klimat och miljö är det viktigt för oss att välja produkter som säkrar en lägre påverkan och en god djurvälfärd. Därför har vi bara svensk mjölk i våra fil- och yoghurtprodukter. Nästintill all vår ost (97,7 procent) tillverkas på svensk och dansk mjölk, och resterande ost (2,3 procent) är från EU. All vår köttråvara är av svenskt ur-sprung, förutom hjortkött som köps in från Nya Zealand. Vi använder enbart ägg från frigående höns i samtliga av våra varumärken och köper enbart in MSC-märkta räkor. Under 2024 kommer vi även att gå över till ASC-märkta kräftor. 

Samtliga av våra inköp av kött-, ägg- och mejeriproduk-ter omfattas av Kavlis nya leverantörskrav som sjösätts våren 2024. Dessa innefattar – utöver den allmänna upp-förandekoden för leverantörer – en djurvälfärdspolicy, ge-nerella krav för animaliska produkter samt specifika kravbila-gor för sjömat, mjölkkor, grisar, och värphöns. Leverantörer av animaliska produkter kommer även att ha prioritet i vår leverantörsgranskning för att säkra kravefterlevnad. 

 

Parallellt med att köpa in bättre animaliska råvaror jobbar vi med att bredda vårt vegetariska och växtbaserade sorti-ment. Vi är stolta över att ha lanserat nya produkter under varumärket Kavli som antingen är lacto/ovo-vegetariska eller där vi helt och hållet bytt ut animaliska ingredienser till växtbaserade alternativ. Vi har också haft framgångar med vår ekologiska majonnäs i burk, som ökat med 14,5 procent i volym. 

Som en del av Kavlis klimathandlingsplan fortsätter arbetet med att optimera råvarumixen i våra produkter där vi kan ersätta animaliska råvaror antingen helt eller delvis genom att exempelvis ta fram hybridprodukter. Under hösten 2023 sålde vi vårt växtbaserade varumärke Planti, men vi håller trots detta kursen mot att satsa på mindre klimatin-tensiva produktsegment och förvärv i framtiden.