Klimatmål enligt Science-Based Targets Initiative

Vi har nyligen fått våra klimatmål validerade av Science-Based Targets Initiative, där vi i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål antagit klimatmål till 2030 för både vår kärnverksamhet (Scope 1-2) och våra värdekedjeutsläpp (Scope 3) samt ett mål om netto-noll utsläpp till 2045 enligt Science-Based Targets Initiative’s Net Zero Standard, vilket är i linje med den svenska regeringens ambitioner.

Klimathandlingsplan till 2030 

I väntan på att få våra klimatmål validerade av Science-Based Targets Initiative genomfördes under 2023 ett omfattande analysarbete för att förstå vilka krafttag som krävs för att uppnå målen, både i vår kärnverksamhet och värdekedja. Analysrapporten redogör för möjliga klimatåtgärder och vilka effekter dessa förväntas ha på både de facto utsläppsminskningar och Kavlis affärsstrategi.

Scope 1 och 2

Science-Based Targets Initiative kräver som minimum en absolut utsläppsminskning om 42 procent inom Scope 1-2 över en tioårsperiod. Kavli beslutade att fastställa ett dubbelt så ambitiöst mål om 90 procent utsläppsminskning då vi ser att vi har goda chanser att uppnå detta. Det innebär att vi behöver åstadkomma i snitt cirka 50 ton CO2e minskade utsläpp per år mellan 2020 och 2030.

Kavli jobbar redan sedan 2019 med målet om 100 procent fossilfrihet till 2030 inom egen produktion och egna transporter i och med undertecknandet av Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest. Vi är redan idag 99,5 procent fossilfria i vår produktionsenergi, och enligt de klimatprognoser vi genomfört har vi goda chanser att uppnå 90 procent minskade utsläpp till 2030 genom byte till miljövänliga köldmedier, fullbordat skifte till fossilfria tjänstefordon, en fullt förnybar fjärrvärmemix samt ytterligare energieffektiviseringar enligt vårt mål om 5 procent ökad energieffektivitet i supply-chain. 

0 %
absolut utsläppsminskning i Scope 1 och 2 med basår 2020
0 %
utsläppsminskning per producerat ton produkt i Scope 3 med basår 2020

Netto-noll

utsläpp till 2045

Scope 3

Våra Scope 3-utsläpp vid basår 2020 kombinerade med Kavlis ambition om 3 procent årlig tillväxt resulterade i ett minimikrav om 51,6 procent utsläppsminskning per producerat ton till 2030 för att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Kavli beslutade att runda upp målet till 55 procent utsläppsminskningar per producerat ton. Det innebär att vi behöver åstadkomma cirka 2300 ton CO2e minskade utsläpp per år mellan 2020 och 2030.

Hela två tredjedelar av våra utsläpp utgörs av inköp av råvaror, förpackningar och färdigprodukt. Det innebär att ett ökat samarbete med våra leverantörer är avgörande. Utifrån våra leverantörers egna uttalade klimatambitioner idag – om de realiseras – skulle en tredjedel av vårt Scope 3-mål uppfyllas. Med andra ord har vi ett gap om två tredjedelar som kräver aktiva åtgärder. I klimathandlingsplanen har vi räknat på och identifierat följande åtgärdsområden med störst potentiell effekt: ställa tuffare krav på leverantörerna, arbeta med mindre klimatintensiva råvaror och förpackningsalternativ, öka den växtbaserade andelen av råvarumixen, initiera innovativa samarbeten med leverantörer för att minska utsläppen från våra mest signifikanta råvarukategorier, samt se över produktportföljen och satsa större på mindre klimatintensiva produktkategorier.

En viktig del i vårt förbättringsarbete är också att börja ta in mer leverantörsspecifika emissionsfaktorer för att frångå schablonvärden på våra råvaror och förpackningar. Vi vill jobba med leverantörer som ligger i framkant, och kunna tillgodoräkna oss detta i egen klimatredovisning. De olika samarbeten vi just nu utforskar med nyckelleverantörer förväntas kunna ge oss signifikanta utsläppsminskningar i klimatavtryck per kilo produkt. Genom vårt nya due diligence-verktyg SEDEX kommer vi att kunna efterfråga klimatdata från våra leverantörer.

Fördelning av Kavlis utsläpp 2023

Våra totala växthusgasutsläpp för helåret 2023 var totalt 54 535 ton CO2e, vilket är en minskning med 8 procent sedan basår 2020. I Scope 1-2 taktar vi väl mot vårt 2030-mål, trots en relativ uppgång 2022-23 vilket beror på en påfyllnad av flertalet köldmedier i våra anläggningar. Den stora merparten (99 procent) av våra utsläpp är i Scope 3, där vi minskat utsläppen med 10,5 procent per producerat ton sedan basår 2020. Det innebär att vi har ett överskott på 6,5 procent utifrån den minskningstakt som krävs för att vara i linje med vårt Scope 3-mål. Vi ser dock att vi har goda utsikter att göra signifikanta utsläppsminskningar de kommande åren i och med den klimathandlingsplan som tagits fram under 2023. Det som bromsat in vår utsläppskurva det senaste året är främst allt större inköp av kapitalvaror och inköp av andra icke-produktionsrelaterade varor och tjänster, samt att vår råvarumix i stort sett är densamma som i fjol.

Våra största klimatframgångar 2023

Minskat utsläppen från tjänstebilar i takt med infasningen av elbilar och laddhybrider samt att vi infört incitament för elkörning.

Stora utsläppsminskningar inom förpackningar tack vare skiftet till 100 procent återvunnet aluminium i alla mjukost- och majonnästuber.

Mer klimatsmarta värdekedjetransporter med allt större inblandning av biobränsle hos både insatsvaruleverantörer och logistikpartners.

Medarbetarna lägger totalt sett färre personkilometer på att bila till jobbet, utan pendlar allt mer kommunalt, går/cyklar till jobbet samt hemarbete.

Mot 100 fossilfria transporter

Kavli har undertecknat Transportutmaningen av Fossilfritt Sverige om 100 procent fossilfria inrikestransporter till 2030. För våra upphandlade transporter kravställer vi redan idag höga klimatambitioner hos våra nordiska logistikpartners, vilket vi kommer att expandera till Europatransporter som en del av de nya leverantörskrav som tas i bruk av koncernen till våren 2024. Transportbolagen ska bland annat översända en årlig utsläppsrapport, rapportera om genomförda och planerade klimatåtgärder, samt påvisa ett systematiskt miljöarbete (t.ex. EMAS- eller ISO-certifiering). För nya upphandlingar ska transportbolagen påvisa realiserade utsläppsminskningar under de senaste tre åren och ha antagit klimatmål i linje med Parisavtalet.

En betydande del av våra intransporter ombesörjs av leverantörerna själva, så vi ville veta mer om hur de ligger till i sitt omställningsarbete. Vid årsskiftet 2023–24 genomförde vi därför en enkät där det framkommer att den stora majoriteten av våra leverantörer jobbar med utsläppsmål, vilket innebär att vi kan förvänta oss minskade utsläpp även från detta flöde. Av alla leverantörer som besvarade enkäten (motsvarande drygt hälften av vår årliga spend), har 86 procent antagit klimatmål och arbetar aktivt med sina Scope 3-utsläpp, 72 procent har sina mål validerade av Science-Based Targets Initiative, och en tredjedel har satt klimatmål specifikt för transporter med avsikten att helt gå över till fossila transporter.

I och med kravet på miljövänliga tjänstebilar har vi gradvis utökat antalet laddstolpar på anläggningen i Älvsjö. Vi har budgeterat för ytterligare ökning av antalet platser i Älvsjö samt för nyinstallation på anläggningen i Eslöv. Då vi är en koncern reser vi ofta i tjänsten, även om resandet avtagit mycket sedan pandemin. De flesta av våra inrikesresor sker mellan våra anläggningar i Älvsjö (Stockholm) och Eslöv, där snabbtåg är ett hållbart alternativ till flyg. Internationella resor går främst till våra kollegor i Norge och Finland. Även här är båt och tåg gångbara alternativ. Vi har därför målsatt netto-noll utsläpp från tjänsteresor till 2030. Målet ska uppnås genom att skifta till hållbara transportmedel, minska resandet genom mer digitala möten, och klimatkompensera för resterande utsläpp. Vi tittar även på incitamentsbaserade lösningar för att uppmuntra våra medarbetare till grön pendling som tåg, buss eller cykel i stället för bil.