Kavlis ambitioner

För att lyckas med våra förpackningsmål ämnar vi främst att arbeta tillsammans med våra förpackningsleverantörer för utveckling av nya och befintliga förpackningar. Förpackningsindustrin är idag pressad med utmaningar samtidigt som det råder en skriande kundefterfrågan på cirkulära och hållbara lösningar. Detta medför att allt fler spännande innovationer kommer ut på marknaden. Vår ambition är att ligga i framkant, och vara tidiga att anamma nya hållbara alternativ. Det innebär att stadigt öka andelen materialåtervinningsbart, återvunnet och hållbart framställt förnybart material i våra förpackningar, samtidigt som vi minskar mängden förpackningsmaterial utan att kompromissa med smak och produkthållbarhet.

Olika materialslag i våra förpackningar

Vi använder många olika förpackningstyper anpassade till våra olika produktkategorier och varumärken. Till exempel används aluminiumtuber till mjukost, plastbägare till kylda såser, vätskekartonger till yoghurt och fil samt glasburkar till majonnäs och inlagda grönsaker. De flesta av våra förpackningar är gjorda av monomaterial. Av våra olika förpackningsmaterial dominerar glas och plast sett till vikt. Glas är ett tungt och miljöintensivt material att framställa, men å andra sidan har glas mycket goda skyddande egenskaper för livsmedlet och är ett många gånger om återvinningsbart material. Detsamma gäller aluminium, varvid återvunna alternativ på glas och aluminium ger de kombinerade fördelarna av både betydligt minskad påverkan från tillverkning och minskat matsvinn.

Mot 100% materialåtervinningsbara förpackningar

Alla våra konsument- och detaljistförpackningar kan redan idag källsorteras och återvinnas, och information om material och sortering finns alltid på förpackningen. Drygt 82 procent av alla våra konsumentförpackningar är materialåtervinningsbara – målsättningen är att nå 100 procent till 2030.

För de flesta materialtyper är andelen förpackningar som sorteras i Sverige hög, med undantag för plastförpackningar där knappt hälften går till materialåtervinning. Som en del av Plastinitiativet av DLF jobbar vi mot full materialåtervinningsbarhet redan till 2025 för plastförpackningar. Idag är nästan 59 procent av våra plastförpackningar materialåtervinningsbara, så här har vi ett utmanande arbete framför oss.

Ökande andel återvunnet och förnybart förpackningsmaterial

Av vår totala förpackningsvolym köpte vi under 2023 in 9 procent certifierat återvunnet material (PET och aluminium), vilket är en tredubbling från 2022. Med antagandet om att övriga förpackningsinköp har återvunnits enligt FTI:s nationella snitt på återvinningsgrad av olika materialslag, bestod drygt 50,5 procent av vår totala förpackningsvolym av återvunnet material.

Drygt 25 procent av inköpt förpackningsvolym bestod av förnybart material.

100% återvunnet aluminium i alla Kavli mjukost- och majonnästuber

Under 2023 har vi fortsatt arbetet med att byta över till 100 procent återvunnet aluminium i våra aluminiumtuber. Vi kan nu stolt meddela att även alla Kavli mjukostar på tub består av 100 procent återvunnet aluminium. Materialet i de återvunna tuberna kommer till 95 procent från hushållsåtervinning, resterande 5 procent kommer från industriavfall. Den nya tuben är en lättviktstub vilket medför att den innehåller mindre material men bevarar samma goda egenskaper och att materialet är mer klämbart vilket gör att tömbarheten maximeras.

I och med detta byte har alla våra aluminiumtuber återvunnet material. Detta är ett viktigt initiativ för att nå vår målsättning på 70 procent återvunnet förpackningsmaterial. Att utvinna nytt aluminium är mycket energikrävande och belastande för miljön då det sker via minering av bauxit. Genom att återanvända aluminium som redan är i omlopp sparas 95 procent av energiförbrukningen vid tillverkning, vilket ger en CO2e-besparing på 80 procent. Detta strategiska skifte är alltså ett viktigt kliv framåt mot vårt klimatmål i Scope 3.

Kort fakta om aluminium

Aluminium kan återvinnas många gånger utan att tappa kvalitet

0 %

Återvunnen aluminium förbrukar

0 %
mindre energi än nytillverkning av aluminium
0 %
av all producerad aluminium används fortfarande

Adjö svart plast - numera är druvans korkar gröna​

Förra året kunde vi berätta om bytet från svart till transparent flaska i Druvans Guldsoya som ett led i att göra förpackningen fullt materialåtervinningsbar.

 
Under 2023 har vi påbörjat utfasningen av svart plast på de klassiska korkarna på Druvans vinäger. Dessa har numera en snygg mörkgrön färg.

 
Svart plast är särskilt problematiskt att materialåtervinna på grund av de optiska detektorerna i återvinningscentralerna som är beroende av strålningsvåglängd varvid det svarta materialet sorteras som brännbart.

Återvunnen wellpapp i ytterförpackningar

För att öka cirkulariteten för våra förpackningar består ett växande antal av våra ytterförpackningar av wellpapp av återvunnen och icke blekt wellpapp. Detta ger ett 36 procent lägre utsläpp per kilo förpackning. Ungefär hälften av volymen skiftades över till det bättre materialslaget under 2023. Förändringen har också inneburit att tryck med färg har minskat.

Druvan-Vitvinsvinagermed bubbla

Med sikte på nya hållbara förpackningar

Under 2023 har samarbetet med våra leverantörer intensifierats för att hitta nya lösningar till att nå våra mål om hållbara förpackningslösningar. Bland annat besöktes en leverantörs världsnya anläggning för ’closed-loop’ återvinning av PP-plast från tidigare konsumentförpackningar, med avsikten att kunna producera livsmedelsförpackningar av 100 procent återvunnen plast. Vi har även startat ett pilotprojekt med delvis återvunnen plast och andra intressanta material tillsammans med en annan leverantör, där resultatet först kommer under 2024. 

Det tidigare nämnda nya samarbetet med Ignite Sweden som Kavli inledde i slutet av 2023 har redan lett till både dialog med flertalet innovativa förpackningsproducenter samt platsbesök hos en av dem – en aktör som tillverkar hybridmaterial med upp till 30 procent biobaserade plaster.